zyýankeşlik zy‧ýan‧keş‧lik

[zyýa:nkeşlik]

Zyýanly iş alyp baryjylyk, zyýankeşiň hereketi, ýykgynçylykly hereket, zelelkeşlik.

  • Şeýle zyýankeşlik bilen asla ylalaşyp bolmaz -- diýip, ol agzyndan köpük saçyp gygyrdy. (N. Jumaýew, Ak derek)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem zyýankeşlik - zyýankeşligi.


Duş gelýän formalary
  • zyýankeşligiň