zowzuldamak zow‧zul‧da‧mak işlik

Aýagyň bişen ýaly, oda-köze düşüp barmak, howsala düşmek, aladaly hereket etmek, ynjalyksyz ýagdaýda alňasamak, zowzanaklamak.

  • Mawy Pökgi walanyň hinini ýitiren alaka ýaly, iki baka zowzuldaýanyny gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Mamagüle «gel ýaraşaly» diýdirjek bolup, öýleriniň töwereginde eýläk-beýläk zowzuldap hem gördi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • zowzuldady
  • zowzuldamaga
  • zowzuldamak
  • zowzuldap
  • zowzuldaýanyny
  • zowzuldaýar
  • zowzuldaýardy