zowwar zow‧war

[zowwa:r]

Zow-zow edýän, zaňlaýan.

  • Dyzlary düwmeli, boýunlary zowwar jaňly, düňli, ýigrimi bäş çenli erkek ugrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)