zowky-sapa zow‧ky-sa‧pa

[zowky-sapa:]

Keýpi-sapa, aýşy-eşret, lezzet.

  • Göwnüm aýdar: -- Seň bilen zowky-sapa sürsem diýp. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Özi agyr süriň ýanynda galyp, Senem bilen zowky-sapa sürjekdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)