zor zor at

[zo:r]

 1. Güýç, kuwwat, gujur.

  • Ganymlardan aldyň ary, Kuwwatlandy goluň zary. (Durdy Gylyç, Goşgular)

 2. Güýçli, kuwwatly, gujurly.

  • Işde tutanýerli zor ägirtlere hormatly kän salam Ata Salyhdan. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ýagyş dogrudan hem zor ýagýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Oňat, gowy, ökde, gaýratly.

  • Ol zor ýygymçy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Maşynlaryň hem öziň zor işleýän bat bilen. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem zor - zorum, zoruň.

zor bermek

Köp güýç sarp etmek, güýçli hereket etmek, bir işe janypkeşlik bilen ýapyşmak, zor salmak, gaty agram salmak.

zor etmek

Zorluk etmek, güýç görkezmek.

 • Başlyk zor edip durmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

zor salmak

seret zor bermek zor bermek

 • Men aýak çekip gulagyma näçe zor salsam-da, ýaňky inçejik ses gaýtalanmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

zora düşmek

Zorluk görmek, zoraýakdan, zora galyp etmek.

 • Atam meni zora düşüp barýandyr hyýal etmesin. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • zora
 • zoram
 • zorda
 • zordaky
 • zordan
 • zordanam
 • zordugyna
 • zordugyny
 • zordugyňyzy
 • zorduklary
 • zordur
 • zordy
 • zorludyr
 • zorluga
 • zorlugam
 • zorlugy
 • zorlugyna
 • zorlugynyň
 • zorlugyň
 • zorluk
 • zorlukda
 • zorlukdan
 • zorlukdanam
 • zorlulyk
 • zorly
 • zormuş
 • zorum
 • zorumyz
 • zoruna
 • zorundan
 • zoruny
 • zoruň
 • zoruňy
 • zoruňyz
 • zory