zerli zer‧li sypat

Zer çaýylan, zer bilen bejerilen, zer goşulan.

  • Egni zerli donly Togsa Baý Eziniň gaşynda iki bükülip salam berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Dolýar meniň torlaryma dürli balyklar: Altyn balyk, kümüş balyk, zerli balyklar. (G. Seýitliýew, Saýlanan eserler)