zenzele zen‧ze‧le at

Birnäçe sesleriň goşulyşmagyndan dörän güýçli şowhun, güwwüldi, galmagal, gopgun.

  • Serçeler ala zenzele edip jürrüldeşýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Obanyň içi dürli zenzele bilen ýaňlanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • zenzeledi
  • zenzeleler
  • zenzeleli
  • zenzelelilik
  • zenzelesi
  • zenzelesiniň
  • zenzeläniň