zeýrenmek zeý‧ren‧mek işlik

Bir zat barada razylaşmaýanlygyň nägilelik bilen bildirmek, nägilelik bilen geplemek, käýinmek.

 • Her haýsy öz agyran ýerini tutup zeýrenýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Biriniň ýanynda içiňi döküp zeýrenmek.


Duş gelýän formalary
 • zeýrendi
 • zeýrendi-de
 • zeýrendiler
 • zeýrendim
 • zeýrenen
 • zeýrenende
 • zeýrenendikleri
 • zeýrenendir
 • zeýreneni
 • zeýrenenini
 • zeýrener
 • zeýrenerdi
 • zeýrenip
 • zeýrenipdir
 • zeýrenjek
 • zeýrenme
 • zeýrenmedi
 • zeýrenmediň
 • zeýrenmegi
 • zeýrenmegine
 • zeýrenmek
 • zeýrenmekçi
 • zeýrenmeli
 • zeýrenmesin
 • zeýrenmeýän
 • zeýrenmeýärdi
 • zeýrenmäge
 • zeýrenmäni
 • zeýrenmäň
 • zeýrense-de
 • zeýrenýän
 • zeýrenýänem
 • zeýrenýär
 • zeýrenýärdi
 • zeýrenýärdiler
 • zeýrenýärler
 • zeýrenýärsiňiz