zawod za‧wod

 1. Çig maly mehaniki işläp çykarýan senagat kärhanasy, şonuň ýaly-da iri senetçilik kärhanasy.

  • Ussahana ägirt uly zawodyň ýygnaýjy sehine meňzeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çakyr zawodyna üç ýüz ýigrimi tonna üzüm tabşyrdyk, indi galanyny hem kişmiş serýäris. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Maldarçylygy ösdürip ýetişdirmek bilen meşgullanýan kärhana.

  • Aşgabadyň atçylyk zawody.


Duş gelýän formalary
 • zawod-da
 • zawoda
 • zawodam
 • zawodda
 • zawoddaky
 • zawoddan
 • zawoddyr
 • zawodlar
 • zawodlara
 • zawodlarda
 • zawodlardan
 • zawodlardyr
 • zawodlary
 • zawodlarymyzda
 • zawodlarymyň
 • zawodlaryna
 • zawodlarynda
 • zawodlaryndan
 • zawodlaryny
 • zawodlarynyň
 • zawodlaryň
 • zawodlaýyn
 • zawody
 • zawodydyr
 • zawodym
 • zawodyna
 • zawodynda
 • zawodyndaky
 • zawodyndan
 • zawodyny
 • zawodynyň
 • zawodyň