zar zar 1

[za:r]

 1. Ahy-nala, zeýrenç, nalyş, dat-perýat.

  • Iwan Timofeýewiç Artygyň oglanyňky ýaly enaýy zaryny eşidende ýylgyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Mätäç, tapmaýan, ýetip bilmeýän.

  • Men iýmäge zar däldim, içmäge-de zar däldim. («Görogly» eposy)

  • Ilde ogluň dyrnagyna zar bolup ýörenler hem bar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Balam, ol indi dynç almaga-da zar boldy -- diýip zeýrendi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Namarda zar bolandan, gara derýa gark bol. (nakyl)

  • Öz arrygyny har eden kişi, arrygyna zar bolar. (nakyl)

zar çekmek

Birini görmek arzuwyny edip, zarynlap aglamak, ahy-perýat edip aglamak.

 • Ýene köp aşyk çekdi ah bilen zary, dilber. (Nury Annagylyç, Goşgular)

 • Gülaýym diýr, gördüm seniň zoruňy, Görenler çekerler seniň zaryňy. («Görogly» eposy)

zar zar 2

[za:r]

Käbir atlaryň soňuna goşulyp, köplügi aňladýan goşulma.

 • Lälezar, gülzar.


Duş gelýän formalary
 • zara
 • zaram
 • zarda
 • zardan
 • zardy
 • zardyk
 • zardym
 • zardyr
 • zarlar
 • zarlary
 • zarlaryň
 • zarly
 • zarlyk
 • zarlykda
 • zarmy
 • zary
 • zarydyr
 • zarym
 • zarymdan
 • zarymyz
 • zarymyzy
 • zaryn
 • zaryna
 • zaryndan
 • zaryny
 • zaryň
 • zaryňa