zabyrdamak za‧byr‧da‧mak işlik

 1. Wazlap çalt hereket etmek, dazlap gitmek, örän çalasyn gitmek, zabyrdyly seslenmek.

  • Ýatan ala ganjyk ok ýaly zabyrdap geldi-de, ýabynyň guýrugyndan gabyr-gubur edip agyz saldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Agyr ýükli maşynlar zabyrdap geçýärdiler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 2. Göçme manyda Agzy-agzyna ýetmän gürlemek, örän çalt geplemek, agzynyň ýetişip bildiginden geplemek.

  • Zabyrdap gürrüň etmek.

  • Zabyrdap kitap okamak.


Duş gelýän formalary
 • zabyrdamak
 • zabyrdap