zaňňar zaň‧ňar

Şeýtanlyk bilen iş görýän, kezzap, deýýus, zalym.

  • Haý zaňňar, agasynyň malyna el garyp başlad-ow. («Görogly» eposy)

  • Zaňňar, Durdy, näme doňan ýaly bolup otyrsyň. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • zaňňara
  • zaňňarlar
  • zaňňarlardandyr
  • zaňňary
  • zaňňaryň