zaýalanmak za‧ýa‧lan‧mak işlik

[za:ýalanmak]

 1. Harama çykmak, harap bolmak; yrýa bolmak, isrip bolmak.

 2. Zyýan ýetirilmek, hatardan çykarylmak, bozulmak, döwülmek.

  • Rim ýollary kem-kemden zaýalanyp, berbat bolupdyr. (Orta asyrlar taryhy)

 3. Ýoldan çykmak, ahlak taýdan bozulmak, azmak.

  • Eger her bir doňuz onuň burnuna çilim dürtüp ýörjek bolsa, ol derrew zaýalanyp gitmezmi? (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • zaýalanan
 • zaýalananda
 • zaýalanandygy
 • zaýalanandygyna
 • zaýalanandygyny
 • zaýalanandygynyň
 • zaýalananlygy
 • zaýalananlyk
 • zaýalanansoň
 • zaýalananynda
 • zaýalandy
 • zaýalandygy
 • zaýalandygyndan
 • zaýalanjak
 • zaýalanma
 • zaýalanmadyk
 • zaýalanmaga
 • zaýalanmagy
 • zaýalanmagydyr
 • zaýalanmagyna
 • zaýalanmagynda
 • zaýalanmagyndan
 • zaýalanmagyny
 • zaýalanmagynyň
 • zaýalanmagyň
 • zaýalanmak
 • zaýalanmakdan
 • zaýalanmaklary
 • zaýalanmaklygynyň
 • zaýalanmaklyk
 • zaýalanmalar
 • zaýalanmalardan
 • zaýalanmalary
 • zaýalanmalarynyň
 • zaýalanman
 • zaýalanmanyň
 • zaýalanmasy
 • zaýalanmasyna
 • zaýalanmasynda
 • zaýalanmasyny
 • zaýalanmasynyň
 • zaýalanmaz
 • zaýalanmazlygy
 • zaýalanmazlygyna
 • zaýalanmazlyk
 • zaýalanmaýan
 • zaýalanmaýar
 • zaýalanmaň
 • zaýalansa
 • zaýalanyp
 • zaýalanypdyr
 • zaýalanýan
 • zaýalanýandygy
 • zaýalanýanlary
 • zaýalanýanlygyny
 • zaýalanýar
 • zaýalanýarlar