zaýalamak za‧ýa‧la‧mak işlik

[za:ýalamak]

 1. Harap etmek, harama çykarmak; yrýa etmek, isrip etmek.

  • Ýagyş dogrudan hem zor ýagýardy we ýollary zaýalapdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Seniň etiňi zaýalamanjyk iýip gutararyn. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 2. Zyýan ýetirmek, hatardan çykarmak, bozmak, döwmek.

 3. Ýoldan çykarmak, azdyrmak (ahlak hakda).

  • Arak ony gaty zaýalapdyr.


Duş gelýän formalary
 • zaýalady
 • zaýaladylar
 • zaýalajak
 • zaýalamadymy
 • zaýalamagy
 • zaýalamagydyr
 • zaýalamagyna
 • zaýalamagyndan
 • zaýalamak
 • zaýalamakdan
 • zaýalamaklyga
 • zaýalamaly
 • zaýalaman
 • zaýalamanjyk
 • zaýalamarys
 • zaýalamasy
 • zaýalamasyndan
 • zaýalamazlygy
 • zaýalamazlyk
 • zaýalamaýanlygy
 • zaýalamaýar
 • zaýalan
 • zaýalanda
 • zaýalandy
 • zaýalandygy
 • zaýalandygyndan
 • zaýalanlygy
 • zaýalany
 • zaýalanyny
 • zaýalap
 • zaýalapdy
 • zaýalapdyr
 • zaýalapdyrlar
 • zaýalaryn
 • zaýalasa
 • zaýalaýan
 • zaýalaýandygy
 • zaýalaýandyklaryny
 • zaýalaýar
 • zaýalaýarlar