zähmet zäh‧met at

 1. Adamzadyň belli bir maksat üçin sarp edýän akyl hem-de fiziki güýji.

  • Azat bir durmuşda şol azat zähmet ýer ýüzünde döredipdir jenneti. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Dogrudan hem bu baldyrlaryň ýumry etleri zähmetde berkişdi ahyry. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Şunça zähmet bilen galdyran böwedini suw eýýäm ýykara getiripdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Azap, görgi, jebir, jepa.

  • Agşamky ýel adamlara zähmet beren bolmaga çemeli. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Çekseň zähmet, ýagar rähnet. (nakyl)

  • Zähmet soňy rähnet. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • zähmet-de
 • zähmetde
 • zähmetden
 • zähmetdenem
 • zähmetdigi
 • zähmetdigini
 • zähmetdir
 • zähmetdäki
 • zähmete
 • zähmetem
 • zähmeti
 • zähmeti-de
 • zähmetidir
 • zähmetim
 • zähmetime
 • zähmetimem
 • zähmetimi
 • zähmetimiz
 • zähmetimize
 • zähmetimiň
 • zähmetin
 • zähmetinde
 • zähmetinden
 • zähmetine
 • zähmetini
 • zähmetiniň
 • zähmetiň
 • zähmetiňden
 • zähmetiňe
 • zähmetiňem
 • zähmetiňi
 • zähmetiňiz
 • zähmetiňizi
 • zähmetler
 • zähmetlerde
 • zähmetlerden
 • zähmetleri
 • zähmetleri-de
 • zähmetlerinde
 • zähmetlerine
 • zähmetlerini
 • zähmetleriniň
 • zähmetleriň
 • zähmetleriňizi
 • zähmetli
 • zähmetliligi
 • zähmetlilik
 • zähmetsiz