zäherlemek zä‧her‧le‧mek işlik

 1. Bir zada zäher gatmak, awy goşmak, bir zady awulamak.

 2. Zäher berip öldürmek, awulap öldürmek.

 3. Göçme manyda Birine, bir zada erbet täsir etmek, ýaramaz yz galdyrmak, agzyny ajatmak.

  • Ahyrynda nalaç galyp, Halnazarlara: -- Gelniňizi ýygnaň -- diýende, Aýna: --Maňa el degdi -- diýip, hem olary, hem eneligini zäherledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • zäherledi
 • zäherlediler
 • zäherleme
 • zäherlemegi
 • zäherlemegine
 • zäherlemek
 • zäherlemekde
 • zäherlemeler
 • zäherlemäge
 • zäherleýän
 • zäherleýändigini
 • zäherleýär
 • zäherleýärler
 • zäherlän
 • zäherländigini
 • zäherlänem
 • zäherlänligi
 • zäherläp
 • zäherläpdi
 • zäherläpdir
 • zäherläpdirler