yzarlanmak y‧zar‧lan‧mak işlik

[y:zarlanmak]

 1. Galdyran yzy bilen agtarylmak, yzy bilen gözlenilmek, yzlanmak.

  • Gaçakçylaryň yzy yzarlandy.

 2. Yzyna düşülmek, ýanalmak, aňtalmak.

  • Ol ýoldaşlar, meniň yzym yzarlanaýmasyn diýen maksat bilen, ümürde ýörän ýaly gümürtikli sakyrdadylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Yzarlanyp, seredilip görülmek, derňelmek.


Duş gelýän formalary
 • yzarlanan
 • yzarlananda
 • yzarlananlaryň
 • yzarlanaýmasyn
 • yzarlandy
 • yzarlandyr
 • yzarlanma
 • yzarlanmaga
 • yzarlanmagy
 • yzarlanmagyna
 • yzarlanmagynda
 • yzarlanmagyny
 • yzarlanmak
 • yzarlanmalar
 • yzarlanmalara
 • yzarlanmalaryň
 • yzarlanman
 • yzarlanmandyr
 • yzarlanmaýan
 • yzarlanmaýar
 • yzarlansa
 • yzarlanyp
 • yzarlanypdyr
 • yzarlanypdyrlar
 • yzarlanýan
 • yzarlanýanlar
 • yzarlanýanlary
 • yzarlanýanlaryň
 • yzarlanýanlygy
 • yzarlanýar
 • yzarlanýardy
 • yzarlanýarlar