yzarlamak y‧zar‧la‧mak işlik

[y:zarlamak]

 1. Bir zadyň yzy bilen ony agtarmak, yzyny ýitirmän tapjak bolmak, yzlamak.

  • Serhetçiler bar güýçlerini gaýgyrman, duşmanyň yzyny yzarlaýardylar. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Biriniň yzyna düşmek, birini aňtamak, nirede näme iş edýändigini bilmek, ýanamak.

  • Olar oba baryp, demirgazyga bakan giden «myhmanyň» yzyny yzarlamalydyrlar. (B. Kerbabaýew, Hekaýalar)

 3. Bir zady barlamak, seredip, derňäp görmek.

  • Goňşy gelip goňşusynyň ýanyna, Gutlaýar guwançly, gysyp goluny, Kartada yzarlap ýeňiş ýoluny. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ryza şa despotizminiň döremesini sahypa-sahypa yzarlap, ýadynda saklaýardy, Bir gapdalda oturyp, oýny höwes bilen yzarlap başlady başlady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Biz diňe bir adybir türkmen däl, uzakdan yzarlasak, daýy-ýegenlik ilteşigimiz-de bar. («Sowet Edebiýaty» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • yzarlabam
 • yzarlady
 • yzarladyň
 • yzarladyňmy
 • yzarlajak
 • yzarlalyň
 • yzarlama
 • yzarlamaga
 • yzarlamagy
 • yzarlamagyna
 • yzarlamagyndan
 • yzarlamagyň
 • yzarlamak
 • yzarlamakda
 • yzarlamakdan
 • yzarlamakdyr
 • yzarlamaklyga
 • yzarlamaklygy
 • yzarlamaklygyň
 • yzarlamaklyk
 • yzarlamalar
 • yzarlamalara
 • yzarlamalardan
 • yzarlamalaryna
 • yzarlamalaryndan
 • yzarlamalarynyň
 • yzarlamalaryň
 • yzarlamaly
 • yzarlamalydygyny
 • yzarlamalydyrlar
 • yzarlamalyň
 • yzarlaman
 • yzarlamanam
 • yzarlamandyr
 • yzarlamanyň
 • yzarlamasyndan
 • yzarlamasyny
 • yzarlamaýan
 • yzarlamaýar
 • yzarlan
 • yzarlandy
 • yzarlandyr
 • yzarlanlarynda
 • yzarlanymyzda
 • yzarlap
 • yzarlapdyr
 • yzarlapdyrlar
 • yzarlarka
 • yzarlarys
 • yzarlasa
 • yzarlasak
 • yzarlasam
 • yzarlasaň
 • yzarlaý
 • yzarlaýan
 • yzarlaýandygy
 • yzarlaýandygymyz
 • yzarlaýandygyndan
 • yzarlaýandygyny
 • yzarlaýanlar
 • yzarlaýanlygyndan
 • yzarlaýar
 • yzarlaýardy
 • yzarlaýardylar
 • yzarlaýarlar
 • yzarlaýarys
 • yzarlaýyn
 • yzarlaň