yrym y‧rym at

Gadymdan gelýän däp-dessur, bir zada niýet edilip tutulan däp.

 • Men köne adatlara, yrymlara ynanmany köpden bäri taşlan adam. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Gözel ejäniň yrymy hiç kimiň kellesine gelmändi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ýok, ýok aslynda men şeýle yrymlara ynanýan adam däl ahyry. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • yryma
 • yrymda
 • yrymdan
 • yrymdyr
 • yrymlam
 • yrymlar
 • yrymlara
 • yrymlaram
 • yrymlarda
 • yrymlardan
 • yrymlardyr
 • yrymlary
 • yrymlarymyza
 • yrymlaryna
 • yrymlarynda
 • yrymlaryny
 • yrymlarynyň
 • yrymlaryň
 • yrymly
 • yrymsyzam
 • yrymsyzyň
 • yrymy
 • yrymyna
 • yrymyndan
 • yrymynyň
 • yrymyň
 • yrymyňa