ynsan yn‧san

[ynsa:n]

Umuman adam nesli, adam.

 • Seniň şu naýynsaplygyň ynsan gylygy däl! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Dünýäniň iň gözel görki ynsandyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ynsan soraşa-soraşa, haýwan ysgaşa-ysgaşa. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • ynsan-da
 • ynsana
 • ynsanam
 • ynsanda
 • ynsandan
 • ynsandy
 • ynsandygyny
 • ynsandyr
 • ynsanlar
 • ynsanlara
 • ynsanlarda
 • ynsanlardaky
 • ynsanlardandyr
 • ynsanlardyr
 • ynsanlary
 • ynsanlaryny
 • ynsanlarynyň
 • ynsanlaryň
 • ynsanlaryňam
 • ynsanlaryňyz
 • ynsanlygyňa
 • ynsanlyk
 • ynsanmy
 • ynsanmydyr
 • ynsany
 • ynsanyma
 • ynsanyn
 • ynsanynyň
 • ynsanyň
 • ynsanyňam