ynanç at

seret ynam

  • Ynanç bilen ädim ursa her kişi, Hiç wagtda gaýra galmaýar işi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Meniň saňa bolan ynanjymy ödeýşiň şumy?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ynanç - ynanjy.

ynanç haty

Biriniň ynam bildirip, öz adyndan başga birine bir zat almak üçin berýän haty, dokumenti.