ynanç y‧nanç at

seret ynam

 • Ynanç bilen ädim ursa her kişi, Hiç wagtda gaýra galmaýar işi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Meniň saňa bolan ynanjymy ödeýşiň şumy?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ynanç - ynanjy.

ynanç haty

Biriniň ynam bildirip, öz adyndan başga birine bir zat almak üçin berýän haty, dokumenti.


Duş gelýän formalary
 • ynanja
 • ynanjam
 • ynanjy
 • ynanjydyr
 • ynanjym
 • ynanjyma
 • ynanjymdan
 • ynanjymdy
 • ynanjymy
 • ynanjymyza
 • ynanjymyzdan
 • ynanjymyzy
 • ynanjymyň
 • ynanjyna
 • ynanjyndaky
 • ynanjyndan
 • ynanjyny
 • ynanjynyň
 • ynanjyň
 • ynanjyňy
 • ynançda
 • ynançdan
 • ynançdyr
 • ynançlar
 • ynançlara
 • ynançlardyr
 • ynançlary
 • ynançlary-da
 • ynançlarymyza
 • ynançlaryna
 • ynançlarynda
 • ynançlaryndan
 • ynançlaryny
 • ynançlarynyň
 • ynançlaryň
 • ynançly
 • ynançlydy
 • ynançlylyk
 • ynançsyz
 • ynançsyzlyk