ynamly sypat

seret ynamdar

  • Seniň ynamly, yhlasly ýoldaşlaryň bary?! (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Öňden baran adam ynamly, gujurly ýöreýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)