ynamdar

[ynamda:r]

  1. Ynam edip bolýan, ynamy ödeýän, ynamly, ynançly, ynanjaly, berlen.

    • Kitap ulynyň-kiçiniň iň ýakyn maslahatçysydyr, ynamdar, ýoldaşydyr. («Mydam Taýýar» gazeti)

  2. Göçme manyda Berk, tutanýerli, gaýduwsyz, ygtybarly.

    • Jonnuk batyr ynamdar jogap gaýtardy. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)