ynamdar y‧nam‧dar

[ynamda:r]

 1. Ynam edip bolýan, ynamy ödeýän, ynamly, ynançly, ynanjaly, berlen.

  • Kitap ulynyň-kiçiniň iň ýakyn maslahatçysydyr, ynamdar, ýoldaşydyr. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Göçme manyda Berk, tutanýerli, gaýduwsyz, ygtybarly.

  • Jonnuk batyr ynamdar jogap gaýtardy. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)


Duş gelýän formalary
 • ynamdarlary
 • ynamdarly
 • ynamdarlygy
 • ynamdarlygyna
 • ynamdarlygyny
 • ynamdarlyk
 • ynamdarlylygynyň