ymtylmak işlik

  1. Bir zatdan tamakin bolmak, bir zada hantama bolmak, göz dikmek.

    • Köpden bäri öýüň gapdalynda ymtylyp duran gyzjagaz kersenli süýdüň yzyna düşüp gaýtdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Bir zady göz öňünde tutmak, maksat edinmek, çalyşmak.

    • Biz öz merkezimiz Aşgabady öňküden-de gözelräk gurmaga ymtylýarys. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)