ymsynmak işlik

Hantama bolmak, tamakin bolmak.

  • Sen bir zatdan ymsynyp, basyk bolupsyň. («Tokmak» žurnaly)

  • Ol «döwlet» sözüne ymysynyp, «ber eliňi» diýip, elini uzatjak ýaly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Öňki suwsuzlygyň üstüne-de ymsyny ýolagçylar ýaňadandan ýola düşdüler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)