ymam

[yma:m]

Dini söz Metjitde namaz okaýanlaryň öňünde durup, olara ýolbaşçylyk edýän adam.

  • Bary bir metjitde ymam boljak gümany ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.