ylymly

  1. Bilim, ylym derejesi has artap, bilimli.

    • Iru-giç şu gyzdan bir zat çykar, ylymly bolup ýetişer. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Sowatly düşünjeli.

    • Obanyň hemme gyzlarynyň Bahar ýaly ylymly bolmaklaryny arzuw edişdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.