ylym at

  1. Tebigatyň, jemgyýetiň we pikirlenmäniň ösüşindäki kanunlar hakyndaky bilimler sistemasy we şonuň ýaly-da şeýle bilimleriň aýry-aýry pudaklary.

    • Logika-pikirleri dogry guramagyň kanunlary we formalary hakyndaky ylymdyr. («Logika»)

  2. Bilim, sowat, düşünje.

    • Berýär çagalara başlangyç ylym, Bir ýyl bäri başarnykly mugallym. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

    • Onuň ylmy erbet däl.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ylym - ylmy.