ylhamlanmak işlik

Ylham almak, hyjuwlanmak, joşmak.

  • Duýgy düşünjeleri uly hem-de päk idealdan ylhamlanan şol adamlar, göýä bir desse, bir özen ýaly, haýsy wagtda birleşenleriniň parhyny bilmeýärdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.