ykyrdy

Gar, çäge we ş. m. zatlaryň üsütnden basylanda çykýan ses.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.