ygtybar

[ygtyba:r]

Könelişen söz seret ynam

  • Ryza şahyň ygtybaryndan düşdi, gullukdan kowuldy. (A. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.