ybadathana

[yba:dathana]

Dini söz Doga okalýan, ybadat edilýän jaý, metjit.

  • Ybadathananyň öňünden kiçiräk ýap geçýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Men ybadathana gidenimde, meýhananyň üstünden ýol salmaýaryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)