wyzzyldy

Siňegiň, käbir mör-möjekleriň uçup ýören wagtynda ganatynyň edýän sesi.

  • Hany, ary, sen derrew baryp, piliň gulagyna hoş owazly wyzzyldyňy et. («Türkmen ertekileri»)