wezipe we‧zi‧pe at

[wezipe]

 1. Belli bir borjy ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly gulluk.

  • Ownuk feodallar ofiserlik wezipelerini alypdyrlar. (Orta asyrlar taryhy)

 2. Ýerine ýetirilmeli , borç, maksat.

  • Okuwlaryny wagtynda taýýarlamak we ýoldaşlaryna görelde bolmak her bir pioneriň esasy wezipesidir.

 3. Bir işi ýerine ýetirmekligi, çözmekligi talap edýän mesele.

  • Aşyr seniň öňüňde jogapkärli wezipe durýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • wezipe-de
 • wezipede
 • wezipeden
 • wezipedi
 • wezipedigini
 • wezipedir
 • wezipedäki
 • wezipeler
 • wezipelerde
 • wezipelerden
 • wezipelerdenem
 • wezipelerdir
 • wezipelerdäki
 • wezipelere
 • wezipeleri
 • wezipeleri-de
 • wezipeleridir
 • wezipelerim
 • wezipelerimiz
 • wezipelerimiziň
 • wezipelerinde
 • wezipelerinden
 • wezipelerine
 • wezipelerini
 • wezipeleriniň
 • wezipeleriň
 • wezipeleýin
 • wezipeli
 • wezipelige
 • wezipelik
 • wezipelilere
 • wezipelileri
 • wezipelileriň
 • wezipeliniň
 • wezipesem
 • wezipesi
 • wezipesi-de
 • wezipesidir
 • wezipesin
 • wezipesinde
 • wezipesinden
 • wezipesindäki
 • wezipesine
 • wezipesinem
 • wezipesini
 • wezipesini-de
 • wezipesiniň
 • wezipesiz
 • wezipä
 • wezipäm
 • wezipämde
 • wezipämden
 • wezipäme
 • wezipämi
 • wezipämiz
 • wezipämiň
 • wezipäni
 • wezipäniň
 • wezipäň
 • wezipäňden
 • wezipäňe
 • wezipäňi
 • wezipäňiz
 • wezipäňizden
 • wezipäňizdir
 • wezipäňizi