wepasyz we‧pa‧syz sypat

[wepa:syz]

Wepa, peýda, haýyr bermeýän; biwepa, ykrarsyz.

  • Eger-de Jygaly beg wepasyz bolup çyksa, her wagt hem muny iline ýetirmese bolar. («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
  • wepasyzlar
  • wepasyzlygy
  • wepasyzlygyny
  • wepasyzlyk
  • wepasyzlykda