wekil we‧kil

[weki:l]

 1. Biriniň bähbidini göz öňünde tutýan, biriniň garaýşyny beýan edýän, ynanylan adam.

  • Bular Daşhowuzdan, Marydan, Çärjewden gelen wekillerdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Wekil onuň adyny bloknotyna aýratyn bellik etdi. (J. Akyýew, Hekaýalar)

 2. Bir halkyň, ýurduň bähbidi üçin işi, döredijiligi bilen özüni tanadan adam.

  • Kemine zähmetkeş halkyň wekilidir. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • wekilden
 • wekildi
 • wekildigini
 • wekildir
 • wekile
 • wekilem
 • wekili
 • wekilidi
 • wekilidir
 • wekilimi
 • wekilimizi
 • wekilinde
 • wekilinden
 • wekiline
 • wekilini
 • wekiliniň
 • wekiliň
 • wekiliňiz
 • wekiliňize
 • wekiliňki
 • wekiller
 • wekillerden
 • wekillerdi
 • wekillere
 • wekilleri
 • wekilleri-de
 • wekilleridi
 • wekilleridir
 • wekillerimi
 • wekillerimiziň
 • wekillerinde
 • wekillerinden
 • wekillerindäki
 • wekillerine
 • wekillerinem
 • wekillerini
 • wekilleriniň
 • wekilleriň
 • wekilleriňiň
 • wekilli
 • wekilligi
 • wekilligine
 • wekilligini
 • wekilligiň
 • wekillik