wehim we‧him at

Bir zadyň salýan gorkusy, howp, hatar.

 • Bir şum tapylaram, agtygymyň hemme syryny äşgär eder, bu gudaçylygam bozular -- diýip, öz ýüreginden wehim edýärdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ýürek bolsa, ölüm ýada gelmeýär, gorky, wehim garasynam salmaýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
 • wehime
 • wehimi
 • wehimi-de
 • wehimin
 • wehimini
 • wehimiň
 • wehimler
 • wehimlere
 • wehimleri
 • wehimlerine
 • wehimlerini
 • wehimleriň
 • wehimli
 • wehimlilik
 • wehimsiz
 • wehimsizlik