watanparaz wa‧tan‧pa‧raz

  1. Öz watanyny, ýurduny tüýs ýürekden söýýän.

  2. Gepleşik dili Öz dogan ýeriniň adamlarynyň bähbidini beýleki adamlardan ileri tutýan.


Duş gelýän formalary
  • watanparazlygy
  • watanparazlyk