warsakly war‧sak‧ly

Biderek, boş sözler, bolgusyz gürrüň, ýaňrama.

  • Olar oňa-muňa kakdyryp, biri-birine degşip, bir salym warsakly sözler uruşdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýönekeý warsakly gürrüňleriň söýgä, hakyky söýgä öwrülip gidenini özleri-de duýman galdylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)