warryldamak war‧ryl‧da‧mak işlik

  1. War-war edip seslenmek, warryldyly ses etmek.

    • Asmanda hem görünmän, warryldap ses edýärsiň. («Mydam taýýar» gazeti)

    • Asmanda samolýot warryldaýardy.

  2. Gepleşik dili Ugursyz, bolgusyz gürlemek, lakgyldamak.

    • Gepiniň gürrüňiniň ugry hem ýok, ýöne warryldap otyr.


Duş gelýän formalary
  • warryldap
  • warryldaýardy