wagyr wa‧gyr

Gykylyk, gopgun, galmagal, şowhun.

  • Şu habarlar il arasynda wagyr edilip gürrüň edilýär. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Uzakdan märekäniň wagry eşidilýärdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem wagyr - wagry.


Duş gelýän formalary
  • wagram
  • wagry
  • wagyrdy