waňkyrmak waň‧kyr‧mak işlik

Urulmak, ýenjilmek zerarly waňk-waňk edip seslenmek, çyňsamak (it we ş. m. haýwanlar hakynda).

  • Salnan daş güjüge degdimi, nätdimi, ol waňkyryp gaçdy.


Duş gelýän formalary
  • waňkyran
  • waňkyrmagyň
  • waňkyryp
  • waňkyrýaryn