waýkyrmak waý‧kyr‧mak işlik

«Waý-waý» diýip ýa-da bolup duran hadysa, ýagdaý.

  • Ine, onsoň uruş wakalaryndan gürrüň başlanýar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bu waka okuw ýylynyň basynda bolupdy. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • waýkyrdy
  • waýkyryp
  • waýkyrypdyr