uzak sypat

 1. Ýakyn aralykda däl, daş, alys.

  • Barjak ýerimiz uzakmy?! -- diýip sorady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýol uzak bolanda näme? («Bahar»)

 2. Tiz däl, köp, ep-esli (wagt).

  • Ol öýüne gelenden soň hem, uzak wagtlap özüni dürsäp bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Näme, guýynyň başynda uzak gürrüňleşip bolýarmy? (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 3. Bütin, uzyn, tutuş.

  • Şol ys uzak gije dymjygan endamyna, gowşan damarlaryna gurp-kuwwat berýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uzak - uzagy.

ömrüň uzak bolsun!

seret ömür