uzak u‧zak sypat

 1. Ýakyn aralykda däl, daş, alys.

  • Barjak ýerimiz uzakmy?! -- diýip sorady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýol uzak bolanda näme? («Bahar»)

 2. Tiz däl, köp, ep-esli (wagt).

  • Ol öýüne gelenden soň hem, uzak wagtlap özüni dürsäp bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Näme, guýynyň başynda uzak gürrüňleşip bolýarmy? (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 3. Bütin, uzyn, tutuş.

  • Şol ys uzak gije dymjygan endamyna, gowşan damarlaryna gurp-kuwwat berýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem uzak - uzagy.

ömrüň uzak bolsun!

seret ömür


Duş gelýän formalary
 • uzaga
 • uzagam
 • uzagraga
 • uzagragam
 • uzagrak
 • uzagrakda
 • uzagrakdan
 • uzagrakdanam
 • uzagrakdy
 • uzagy
 • uzagyna
 • uzagyndan
 • uzakda
 • uzakdady
 • uzakdadyk
 • uzakdaky
 • uzakdakysy
 • uzakdan
 • uzakdanam
 • uzakdy
 • uzakdygyny
 • uzakdyr
 • uzaklar
 • uzaklara
 • uzaklarda
 • uzaklardan
 • uzaklary
 • uzakly
 • uzaklyga
 • uzaklygy
 • uzaklygyna
 • uzaklygynda
 • uzaklygyndady
 • uzaklygyny
 • uzaklygynyň
 • uzaklygyň
 • uzaklyk
 • uzaklykda
 • uzaklykdan
 • uzakmy