uz uz

[u:z]

Könelişen söz Owadan, gelşikli, gowy şekilli, görmegeý, näzenin.

 • Agzy uz ýaşmakly ýaş gelin biziň gürrüňimizi diňlemäge durdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Eý söwdügim, sallanyp, ýüz müň jilwe bile gel, Gamza kakyp, uz basyp, goluň sala-sala gel. («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)

 • Az bolsun, uz bolsun. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem uz - uzum, uzuň.


Duş gelýän formalary
 • uza
 • uzady
 • uzdan
 • uzlar
 • uzlarmy
 • uzlary
 • uzlaryň
 • uzlaryňy
 • uzlugyna
 • uzum
 • uzun
 • uzy