utandyrmak u‧tan‧dyr‧mak işlik

Biriniň aýbyny açyp, ýüzüni gyzartmak utanja goýmak.

 • Ýagdynyň söwda işleri hakynda hem düýn raýona çagyryp, meni utandyrdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Gyzyň ony ýa has beterräk utandyrasy, ýa-da utanç perdesini onuň ýüzünden syrasy geldi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Artyk aga, indi bir utandyrmasaňyz-la! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • utandyran
 • utandyranyndan
 • utandyrar
 • utandyrardy
 • utandyrasy
 • utandyraýmagyndan
 • utandyrdy
 • utandyrdylar
 • utandyrdym
 • utandyrdyň
 • utandyrjak
 • utandyrma
 • utandyrmaga
 • utandyrmak
 • utandyrmakdan
 • utandyrmasaňyz
 • utandyrmazlyga
 • utandyrmazlyk
 • utandyrmaýar
 • utandyryp
 • utandyrypdyrlar
 • utandyrýan
 • utandyrýar
 • utandyrýardy
 • utandyrýarlar