urunmak u‧run‧mak işlik

 1. Eliňi-aýagyňy silkip çabalamak, jan agyrysy sebäpli horluk çekmek.

  • Oglanyň ýagdaýy örän erbetdi, goltugymda iki ýana urunýardy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Bir zadyň ugrunda hars urmak, aladalanmak.

  • Nasosy işletjek bolup, ol uzynly gün urundy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Bagdan, kapasdan boşamaga ýa-da başga bir sebäbe görä howlukmak (Haýwan hakda).

  • Guş urunýar welin, bir zat gören bolmaga çemeli.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem urunmak - urnar, urnupdyr.


Duş gelýän formalary
 • urnaly
 • urnalyň
 • urnan
 • urnansoň
 • urnany
 • urnaý
 • urnup
 • urundy
 • urundygyça
 • urundym
 • urunma
 • urunmaga
 • urunmagy
 • urunmak
 • urunmakdan
 • urunmaklardan
 • urunmalary
 • urunmalaryň
 • urunmasydyr
 • urunsa-da
 • urunýan
 • urunýandyrlar
 • urunýar
 • urunýardy
 • urunýardylar
 • urunýarka
 • urunýarmyka
 • urunýaryn