urulmak u‧rul‧mak işlik

 1. Özüňi urdurmak, ýenjilmek.

  • Urulýan ýigidiň demi içine doldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Urulmak, sögülmek, sütem içinde, Million gyzyl güller haýyp solýardy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Bir zadyň üstünden kakylmak, ýepbeşlenmek.

 3. Atylyp ok degrilmek, tüpeňlenip öldürilmek, atylmak.

  • Howa söweşlerinde hem-de asmana atýan toplarymyzyň oky bilen duşmanyň 111 samolýoty urlup ýykyldy.

 4. Ýüklenmek, basylmak (Ýük hakda).

 5. Göçme manyda Käýelmek, ýazgarylmak, tankyt edilmek.

  • Ol felýetonda bir adamynyň ownuk-uşak kümsükligi, eliniň egriligi hemen onuň başga pis häsiýetleri berk urlupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem urulmak - urlar, urlupdyr.


Duş gelýän formalary
 • urlan
 • urlana
 • urlanda
 • urlandan
 • urlandygyna
 • urlandygyny
 • urlanlygy
 • urlansoň
 • urlany
 • urlanyna
 • urlanyň
 • urlar
 • urlarly
 • urlaryn
 • urlaýjak
 • urlup
 • urlupdy
 • urlupdyr
 • uruldy
 • uruldygy
 • uruldym
 • uruljagyndan
 • uruljagyny
 • uruljak
 • uruljakdy
 • uruljakdygy
 • uruljakdygyny
 • urulmaga
 • urulmagy
 • urulmagyna
 • urulmagyndan
 • urulmagyny
 • urulmak
 • urulmakdan
 • urulmaly
 • urulmalydyr
 • urulman
 • urulmandyr
 • urulmanyna
 • urulmasy
 • urulmasynyň
 • urulmazdy
 • urulmazlygyny
 • urulsa
 • urulsa-da
 • urulýan
 • urulýandan
 • urulýandygyna
 • urulýany
 • urulýanyny
 • urulýar
 • urulýar-da
 • urulýardy
 • urulýarka
 • urulýarlar