uruşmak u‧ruş‧mak işlik

 1. Sögüşip, ýakalaşyp dawa edişmek, jenjelleşmek.

  • Ol, çagalar bilen uruşýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Goşun jemläp başga bir döwletiň goşuny bilen ýaragly söweşmek, söweş etmek.

 3. Garpyşyp biri-birini pugta çeýnemek, dişleşmek (it we ş. m. haýwan hakda).

  • Şol bada-bat uruşmagyň ugrny bilmedik. It bularyň arasynda ýokdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 4. Urmaga kömekleşmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem uruşmak - urşar, urşupdyr.


Duş gelýän formalary
 • uruşdy
 • uruşdygy
 • uruşdygyna
 • uruşdygyny
 • uruşdyk
 • uruşdylar
 • uruşdym
 • uruşdym-da
 • uruşdymy
 • uruşdyr
 • uruşdyň
 • uruşdyňmy
 • uruşdyňyz
 • uruşdyňyzmy
 • uruşjagyny
 • uruşjak
 • uruşjakdyklaryny
 • uruşjakmy
 • uruşmadygy
 • uruşmadyň
 • uruşmaga
 • uruşmagam
 • uruşmagy
 • uruşmagyna
 • uruşmagyň
 • uruşmajaklaryna
 • uruşmak
 • uruşmakdan
 • uruşmakdyr
 • uruşmaklary
 • uruşmaklaryndan
 • uruşmaklyga
 • uruşmaklyk
 • uruşmakçy
 • uruşmaly
 • uruşmalydy
 • uruşmalymy
 • uruşmalyň
 • uruşman
 • uruşmandy
 • uruşmandykmy
 • uruşmany
 • uruşmanyň
 • uruşmasa
 • uruşmasaň
 • uruşmasyny
 • uruşmaz
 • uruşmazlar
 • uruşmazlyga
 • uruşmazlygy
 • uruşmazlyk
 • uruşmaýardy
 • uruşmaň
 • uruşsa
 • uruşsalar
 • uruşsam
 • uruşsaň
 • uruşsaňyz
 • uruşsyn
 • uruşsynlar
 • uruşýan
 • uruşýandygy
 • uruşýandygyny
 • uruşýandyklary
 • uruşýandyklaryny
 • uruşýanlary
 • uruşýanlaryň
 • uruşýanyna
 • uruşýanyňyzy
 • uruşýar
 • uruşýardy
 • uruşýardyk
 • uruşýardylar
 • uruşýarlar
 • uruşýarsyňyz
 • urşaly
 • urşalyň
 • urşam
 • urşamok
 • urşan
 • urşanda
 • urşandygyny
 • urşandyr
 • urşanlar
 • urşanlaryny
 • urşanlaryň
 • urşansoň
 • urşany
 • urşanym
 • urşanymy
 • urşanyny
 • urşanyňdan
 • urşanyňy
 • urşar
 • urşardy
 • urşardylar
 • urşarsyň
 • urşarsyňyz
 • urşaryn
 • urşasyň
 • urşasyňyz
 • urşaýyn
 • urşaňok
 • urşubam
 • urşup
 • urşupdym
 • urşupdyr
 • urşupdyrlar
 • urşuň