uruşdyrmak u‧ruş‧dyr‧mak işlik

 1. Iki adamy biri-biri bilen sögüşdirmek, ýakalaşdyrmak, jenjelleşdirmek.

 2. Gižželäp, gep berip, iki döwleti ýaragly çaknyşdyrmak, biri-biriniň garşysyna göreşdirmek, söweşdirmek.

  • Çemberlen Mýunhende utduranlaryny Moskwada utmak, ruslar bilen germanlary uruşdurmak isledi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Garpyşdyryp göreşdirmek, garpyşdyrmak (Mal, haýwan hakda).

 4. Birnäçe zady yzly-yzyna urup, saýgylap çykmak.

  • Ol uruşdyryp gelşine onuň çarygynyň apgyrdyndan basdy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • uruşdyran
 • uruşdyranlar
 • uruşdyrmak
 • uruşdyrmakdan
 • uruşdyrsalaram
 • uruşdyryp